Amaç :

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP)  tarafından ilk kez verilecek olan Lisansüstü Tez Desteği, Türkiye’de ki üniversitelerde tez çalışmalarını Bursa ölçeğinde yürüten ve kent ihtiyaçlarına yönelik öneriler geliştiren araştırmacılara araştırma süreçlerinde belirlenen tutarlarda nakdi destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam:

Türkiye’de ki üniversitelerde tez çalışmalarını Bursa ölçeğinde, Akıllı Şehirler, Dirençli Şehirler ve Sürdürülebilir Şehirler olmak üzere 3 tema çerçevesinde yürüten 10 doktora ve 10 yüksek lisans öğrencisini kapsamaktadır.

Dayanak:

 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmelikler
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikler
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı ARGE Şube Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Yetki Esasları Yönetmeliği

Başvuru Şartları:

Türkiye’de bulunan üniversitelerde, Lisansüstü tez araştırması Akıllı Şehirler, Dirençli Şehirler ve Sürdürülebilir Şehirler temaları çerçevesinde belirlenen öncelikli alanlarda ve Bursa ölçeğinde yapılmalıdır.

Akıllı Şehirler:

 • Akıllı Enerji Yönetimi
 • Akıllı Çevre Yönetimi
 • Akıllı Sağlık Hizmetleri
 • Akıllı Turizm Yönetimi
 • Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi

Dirençli Şehirler:

 • Afet Yönetimi
 • İklim Değişikliği
 • Toplumsal Dayanıklılık
 • Altyapı ve Yapısal Direnç
 • Demografi ve Göç Yönetimi

Sürdürülebilir Şehirler:

 • Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Yönetimi,
 • Sürdürülebilir Çevre ve Atık Yönetimi,
 • Sürdürülebilir Su Yönetimi,
 • Sürdürülebilir Enerji Yönetimi,
 • Sürdürülebilir Kentsel Tasarım, Kentsel Hareketlilik ve Şehircilik

Lisansüstü tez konularının özgün, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olması gerekmektedir.

Araştırmacıların tez konusu, enstitü tarafından onaylanmış ve tez yazım sürecinde olması gerekmektedir (Tez önerisi üniversite enstitüsü tarafından henüz onaylanmamış veya resmi olarak Lisansüstü tezini tamamlamış olduğu tespit edilen araştırmacıların başvuruları geçersiz sayılacaktır).

Belediye ve iştiraklerinde çalışanları Lisansüstü Tez Destek Programından yararlanamaz.

Yarışmaya katılabilmek için Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi üzerinden (yarismalar.bursa.bel.tr) online başvuru formunun doldurulması zorunludur. Ek olarak başvuru esnasında adaylardan zorunlu sunulması istenen belgelerin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belge durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 • Kimlik Belgesi (Taranmış hali)
 • Başvuran öğrenciye ait bir adet fotoğraf (Taranmış hali)
 • Başvuru yapan öğrencinin kendisine ait IBAN numarası
 • Güncel Öğrenci belgesi (Bağlı olunan Yükseköğretim Kurumu öğrenci işlerinden alınan öğrenci belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi)
 • Güncel Transkript (Bağlı olunan yükseköğretim kurumu öğrenci işlerinden alınan onaylı (imzalı ve mühürlü) ya da e-devlet üzerinden alınan transkript belgesi)
 • Enstitü Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Yüksek Lisans ve/veya doktora tez önerisinin kabul edildiğini gösteren belge
 • Lisansüstü Tez Destek Programı Araştırma İçeriği Formunu indirin

* Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi Lisansüstü Tez Destek Programı Sözleşmesi‘ni imzalamaları istenir. Araştırmacılardan, sözleşme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde yukarıda belirtilmiş olan belgelerin orijinallerini de sunmaları isteneceğinden ilgili belgelerin sözleşme imza sürecine kadar muhafaza edilmesi önerilmektedir. 

 • Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen tezler kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarından üretilen/elde edilen patent, faydalı model, buluş, ürün, tasarım, lisans, şirket oluşumu veya yayın gibi her türlü çıktının Bursa Büyükşehir Belediyesi ARGE Şube Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ortaya çıkan buluş, tasarım ve faydalı model üzerinde hak sahipliği talep edebilir.
 • Tez sahibi araştırmacı, projenin yürütme aşamasında ve tamamlanmasından sonraki beş yıl içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesinin talep etmesi durumunda, araştırma sürecinde/sonucunda elde edilen/geliştirilen veri, bilgi, belge, yazılım, materyal, örnek, numune, sonuç vb. tüm unsurları ilgili birime teslim etmek zorundadır.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi, tamamlanan tezlere ait sonuçları ve/veya verileri, ilgili birimin belirleyeceği ilkelere ve geçerli açık erişim mevzuatına uygun olarak kısmen veya tümüyle, basılı olarak veya elektronik ortamda yayımlayabilir/yayımlatabilir.

Program kapsamında değerlendirme 2 aşamadan oluşacaktır. Destek verilecek olan tezler danışman ve asli jüriler tarafından değerlendirilecektir. Uygunluk kriterlerine göre ilk değerlendirme Danışman Jüri Üyeleri tarafından yapılacaktır.  İkinci ve son değerlendirme Asli Jüri Üyeleri tarafından yapılacaktır.

 • Danışman Jüri: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde alanında yeterli teknik bilgiye sahip uzman personellerden oluşmaktadır. Danışman Jüri üyeleri, katılımcıların tez çalışmalarını başvuru kriterleri özelinde  değerlendirilmesini sağlayacaktır.
 • Asli Jüri: Bursa Büyükşehir Belediye daire başkanları, iştiraklerinde görevli genel müdürler yada yetkili kişiler ve Bursa’daki üniversitelerin akademik personellerinden oluşacaktır. Asli Jüri çalışmaların her 3 tema özelinde kent ihtiyaçlarına yönelik değerlendirilmesini sağlayacaktır.
 • Sonuçlar www.bursa.bel.tr web sitesinden ilan edilecektir.

Desteğe hak kazanan tez sahipleri, sözleşme imzalamak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesine davet edilecektir

 • Araştırmacı, araştırmanın başlama tarihinden itibaren her altı ayda bir, araştırmanın ara raporunu, danışmanına onaylatarak Bursa Büyükşehir Belediyesine sunar.
 • Araştırmacı, tezin sona ermesini izleyen bir ay içinde sonuç raporunu Bursa Büyükşehir Belediyesine sunar.
 • Tezlerin süresi yüksek lisans tezleri için en fazla bir yıl, doktora tezleri için üç yıldır.
 • Araştırmacı, akademik danışmandan usulüne uygun olarak süre uzatımı aldığı takdirde, Bursa Büyükşehir Belediyesine başvurarak aynı koşullarda ek süre isteyebilir. Ancak, başvurunun öncesinde son ara raporunu teslim etmiş olmalıdır. Ek süre yüksek lisans tezi için bir yılı, doktora tezi için iki yılı geçemez. Süre uzatımı alındığı takdirde, buna ilişkin bilgiler en geç bir ay içinde Bursa Büyükşehir Belediyesine sunulur.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi Lisansüstü Tez Destek Programı ile 10 adet doktora ve 10 adet yüksek lisans tezi desteklenecektir. Destek miktarı her bir doktora tezi için 50.000 ₺, her bir yüksek lisans tezi için 25.000 ₺ olarak belirlenmiştir.  Ödemeler iki eşit parça halinde yapılır (Toplam Destek Miktarı: 750.000 ₺).

 

Burs Türü Eylül (Dönem Başı) Şubat (Dönem Sonu) Tez Bitimi
Yüksek Lisans Tezleri 10.000 ₺ 10.000 ₺ 5.000 ₺
Doktora Tezleri 20.000 ₺ 20.000 ₺ 10.000 ₺

 

 • Araştırmacının, sözleşmede taahhüt ettiği alanda tez yazmaması durumunda,
 • Lisansüstü öğrenim gördüğü kurum ile ilişiğinin kesilmesi ve öğrenciliğinin bitmesi halinde, tez desteği iptal edilir.
İŞ TANIMI TARİH  
Lisansüstü Tez Destek Program duyurusu 5 Nisan 2023
Lisansüstü  Tez Destek Program takviminin açıklanması 5 Nisan 2023
Programa başvuruların alınması 10 Nisan 2023 – 19 Mayıs 2023
Başvuruların değerlendirmesi 29 Mayıs 2023 – 2 Haziran 2023
Sonuçların ilanı 5 Haziran 2023 (Dünya Çevre Günü)

Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı ARGE Şube Müdürlüğü

Zafer Mh. Ankara Yolu Cd. No.1 C Blok  K:7  Osmangazi / BURSA

Sorumlu Personel:

 • Gülden ÇOLAKOĞLU /  Tel: 716 1846
 • Merve TUNCA ATAY  / Tel: 716 1834
 • Salih Sadık YAŞAR  / Tel: 716 1833

Web sitesi:  www.bursa.bel.tr

E-Posta:  arge.sbmd@bursa.bel.tr

Telefon: 444 16 00

Faks:    0224 716 16 09

Online Başvuru Formu için tıklayınız

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

LİSANSÜSTÜ TEZ DESTEK PROGRAMI

Desteklenecek Tez Çalışmaları
S.No Başvuru Türü Adı Soyadı Anabilim / Bilim Dalı Araştırmanın Konusu
1 Doktora Ahmet Münir Özdemir İnşaat Mühendisliği Muhtelif yağlardan kimyasal olarak elde edilen katkının asfalt modifikasyonunda kullanılabilirliğinin araştırılması
2 Doktora Levent Kılıç Çevre Mühendisliği Hidrolojik Kuraklık Tahmini ve Çok Kriterli Karar Destek Sistemleri Kullanarak Su Temin Alternatiflerinin Belirlenmesi: Bursa Örneği
3 Doktora İmren Kuşçu Coğrafya / Fiziki Coğrafya İl Ölçeğinde Taşkın Duyarlılık Analizi: Bursa İli Örneği
4 Yüksek Lisans Buket Kösa Şehir ve Bölge Planlama Sosyal Dinamikleri Bağlamında Farklılaşan Kırsal Yerleşmelerde Kamusal Mekân Kurgusu: Bursa Köyleri
5 Yüksek Lisans Cansu Türker Kültürel Mirası Koruma Kırsal Miras Alanı için Sürdürülebilir Koruma ve Turizm Stratejileri: Bursa Misi (Gümüştepe) Köyü Örneği
6 Yüksek Lisans Ebru Bolat Peyzaj Mimarlığı Kent Parklarının Sürdürülebilir Yönetimi ‘Bursa Kent Parkları Örneği’
7 Yüksek Lisans Gizem Çelik Ulaştırma Mühendisliği Sinyalize Kavşaklarda Piezoelektrik Sensörler İle Erişilebilir Yaya Butonu
8 Yüksek Lisans Kübra Han Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığının Sosyal Değeri: Bursa Kültürpark Sosyal Performans Değerlendirmesi
9 Yüksek Lisans Seda Çil Peyzaj Mimarlığı Bursa Hanlar Bölgesi’nde Bulunan Anıt Ağaçların Değer Tespiti, Yaşamlarını Tehdit Eden Koşulların İncelenmesi ve Sürdürülebilirlikleri İçin Öneriler
10 Yüksek Lisans Yağmur Gündoğdu Kültürel Mirası  Koruma Kentsel Sit Alanı – Tampon Bölge İlişkisinin Kültürel Miras Koruma ve Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi: Bursa Tarihi Kent Merkezi, Hanlar Mahallesi Örneği

 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ