Amaç :

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP)  tarafından verilecek olan Lisansüstü Tez Desteği, Türkiye’deki üniversitelerde tez çalışmalarını Bursa ölçeğinde yürüten ve kent ihtiyaçlarına yönelik öneriler geliştiren araştırmacılara araştırma süreçlerinde belirlenen tutarlarda nakdi destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam:

Türkiye’de ki üniversitelerde tez çalışmalarını Bursa ölçeğinde, Akıllı Şehirler, Dirençli Şehirler ve Sürdürülebilir Şehirler olmak üzere 3 tema çerçevesinde yürüten 10 doktora ve 10 yüksek lisans öğrencisini kapsamaktadır.

Dayanak:

 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmelikler
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikler
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı ARGE Şube Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Yetki Esasları Yönetmeliği

Başvuru Şartları:

 • Lisansüstü tez araştırması Türkiye’de bulunan üniversitelerde Akıllı Şehirler, Dirençli Şehirler ve Sürdürülebilir Şehirler temaları çerçevesinde belirlenen öncelikli alanlarda ve Bursa ölçeğinde yapılmalıdır.

Akıllı Şehirler:

 • Akıllı Enerji Yönetimi
 • Akıllı Çevre Yönetimi
 • Akıllı Sağlık Hizmetleri
 • Akıllı Turizm Yönetimi
 • Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi

Dirençli Şehirler:

 • Afet Yönetimi
 • İklim Değişikliği
 • Toplumsal Dayanıklılık
 • Altyapı ve Yapısal Direnç
 • Demografi ve Göç Yönetimi

Sürdürülebilir Şehirler:

 • Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Yönetimi,
 • Sürdürülebilir Çevre ve Atık Yönetimi,
 • Sürdürülebilir Su Yönetimi,
 • Sürdürülebilir Enerji Yönetimi,
 • Sürdürülebilir Kentsel Tasarım, Kentsel Hareketlilik ve Şehircilik

Lisansüstü tez konularının özgün, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olması gerekmektedir.

Araştırmacıların tez konusu, enstitü tarafından onaylanmış ve tez yazım sürecinde olması gerekmektedir (Tez önerisi üniversite enstitüsü tarafından henüz onaylanmamış veya resmi olarak Lisansüstü tezini tamamlamış olduğu tespit edilen araştırmacıların başvuruları geçersiz sayılacaktır).

Belediye ve iştiraklerinde çalışanları Lisansüstü Tez Destek Programından yararlanamaz.

Yarışmaya katılabilmek için Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi üzerinden (yarismalar.bursa.bel.tr) online başvuru formunun doldurulması zorunludur. Ek olarak başvuru esnasında adaylardan zorunlu sunulması istenen belgelerin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belge durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 • Kimlik Belgesi (Taranmış hali)
 • Başvuru yapan öğrencinin kendisine ait IBAN numarası
 • Güncel Öğrenci belgesi (Bağlı olunan Yükseköğretim Kurumu öğrenci işlerinden alınan öğrenci belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi)
 • Güncel Transkript (Bağlı olunan yükseköğretim kurumu öğrenci işlerinden alınan onaylı (imzalı ve mühürlü) ya da e-devlet üzerinden alınan transkript belgesi)
 • Enstitü Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Yüksek Lisans ve/veya doktora tez önerisinin kabul edildiğini gösteren belge
 • Lisansüstü Tez Destek Programı Araştırma İçeriği Formu
  * Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi Lisansüstü Tez Destek Programı Sözleşmesi‘ni imzalamaları istenir. Araştırmacılardan, sözleşme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde yukarıda belirtilmiş olan belgelerin orijinallerini de sunmaları isteneceğinden ilgili belgelerin sözleşme imza sürecine kadar muhafaza edilmesi önerilmektedir.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen tezler kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarından üretilen/elde edilen patent, faydalı model, buluş, ürün, tasarım, lisans, şirket oluşumu veya yayın gibi her türlü çıktının Bursa Büyükşehir Belediyesi ARGE Şube Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ortaya çıkan buluş, tasarım ve faydalı model üzerinde hak sahipliği talep edebilir.
 • Tez sahibi araştırmacı, projenin yürütme aşamasında ve tamamlanmasından sonraki beş yıl içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesinin talep etmesi durumunda, araştırma sürecinde/sonucunda elde edilen/geliştirilen veri, bilgi, belge, yazılım, materyal, örnek, numune, sonuç vb. tüm unsurları ilgili birime teslim etmek zorundadır.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi, tamamlanan tezlere ait sonuçları ve/veya verileri, ilgili birimin belirleyeceği ilkelere ve geçerli açık erişim mevzuatına uygun olarak kısmen veya tümüyle, basılı olarak veya elektronik ortamda yayımlayabilir/yayımlatabilir.

Program kapsamında değerlendirme 2 aşamadan oluşacaktır. Destek verilecek olan tezler danışman ve asli jüriler tarafından değerlendirilecektir. Uygunluk kriterlerine göre ilk değerlendirme Danışman Jüri Üyeleri tarafından yapılacaktır.  İkinci ve son değerlendirme Asli Jüri Üyeleri tarafından yapılacaktır.

Danışman Jüri: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan, alanında yeterli teknik bilgiye sahip uzman personellerden oluşmaktadır. Danışman Jüri üyeleri, katılımcıların tez çalışmalarını başvuru kriterleri özelinde değerlendirecektir.

Asli Jüri: Bursa Büyükşehir Belediye daire başkanları, iştiraklerinde görevli genel müdürler ya da yetkili kişiler ve Bursa’daki üniversitelerin akademik personellerinden oluşacaktır. Asli Jüri çalışmaların her 3 tema özelinde kent ihtiyaçlarına yönelik değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Sonuçlar www.bursa.bel.tr web sitesinden ilan edilecektir.

Desteğe hak kazanan tez sahipleri, sözleşme imzalamak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesine davet edilecektir.

 • Araştırmacı, lisansüstü tez desteğinin başlama tarihinden itibaren her altı ayda bir, araştırmanın ara raporunu, danışmanına onaylatarak Bursa Büyükşehir Belediyesine sunar.
 • Araştırmacı, tezin sona ermesini izleyen bir ay içinde sonuç raporunu Bursa Büyükşehir Belediyesine sunar.
 • Tezlerin süresi yüksek lisans tezleri için en fazla bir yıl, doktora tezleri için üç yıldır.
 • Araştırmacı, akademik danışmandan usulüne uygun olarak süre uzatımı aldığı takdirde, Bursa Büyükşehir Belediyesine başvurarak aynı koşullarda ek süre isteyebilir. Ancak, başvurunun öncesinde son ara raporunu teslim etmiş olmalıdır. Ek süre yüksek lisans tezi için bir yılı, doktora tezi için iki yılı geçemez. Süre uzatımı alındığı takdirde, buna ilişkin bilgiler en geç bir ay içinde Bursa Büyükşehir Belediyesine sunulur.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Lisansüstü Tez Destek Programı ile 10 adet doktora ve 10 adet yüksek lisans tezi desteklenecektir. Destek miktarı her bir doktora tezi için 50.000 ₺, her bir yüksek lisans tezi için 25.000 ₺ olarak belirlenmiştir.  Ödemeler iki eşit parça halinde yapılır (Toplam Destek Miktarı: 750.000 ₺).

 

Burs Türü Haziran (Dönem Sonu) Aralık (Dönem Sonu) Tez Bitimi
Yüksek Lisans Tezleri 10.000 ₺ 10.000 ₺ 5.000 ₺
Doktora Tezleri 20.000 ₺ 20.000 ₺ 10.000 ₺

 

Tez Desteğinin İptali:

 • Araştırmacının, sözleşmede taahhüt ettiği alanda tez yazmaması durumunda,
 • Lisansüstü öğrenim gördüğü kurum ile ilişiğinin kesilmesi ve öğrenciliğinin bitmesi halinde, tez desteği iptal edilir.
İŞ TANIMI   TARİH

(Gün ve saat yarışma web sayfasında duyurulacaktır)

Lisansüstü Tez Destek Program duyurusu 22 Ocak 2024
Lisansüstü Burs Destek Program takviminin açıklanması 19 Ocak 2024

(www.bursa.bel.tr)

Programa başvuruların alınması 22 Ocak 2024 – 15 Mart 2024

(yarismalar.bursa.bel.tr)

BBB tarafından tezlerin değerlendirmesi 18 Mart 2024 – 22 Mart 2024
Sonuçların ilanı 31 Mayıs 2024

Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı

ARGE Şube Müdürlüğü

Zafer Mh. Ankara Yolu Cd. No.1 C Blok  K:7  Osmangazi / BURSA

Sorumlu Personel:

 • Gülden ÇOLAKOĞLU
 • Merve TUNCA ATAY
 • Salih Sadık YAŞAR

Web sitesi:

www.bursa.bel.tr

EPosta:

arge.sbmd@bursa.bel.tr

Telefon: 444 16 00

Dahili : 1846 – 1834 – 1833

Faks:    0224 716 16 09

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ